Skip to content

Schizofrenně oslabený vjem emocí napříč modalitami?

Nejnovější studii zohledňující hudební emoce u schizofrenie publikoval Dr. Feingold s kolegy v akademickém časopise Psychiatry Research. Izraelsko-švédský tým vědců porovnal schizofrenní vnímání emocí napříč modalitami a jejich úrovněmi komplexnosti.

Účastníci Feingoldovy studie dostali za úkol přiřadit jednu ze základních emocí (hněv, strach, štěstí, smutek a další) k několika stimulům lišících se ve své modalitě a komplexnosti. Ve vizuální modalitě tak hodnotili statické či pohyblivé obrázky tváří, v semantické slova či věty a ve zvukové sinusové vlny či hudbu.

Feingoldův tým úspěšně replikoval stálici vědeckého výzkumu schizofrenních emocí, když dokázal, že nemocní rozpoznávají emoce s významně nižší přesností než zdraví jedinci. Nad tento rámec však, ke svému vlastnímu překvapení, vědci potvrdili jen nulové hypotézy. Správnost vjemu v závislosti na modalitě, komplexnosti, ani jejich interakci se totiž mezi vzorky populace nelišila. Možným závěrem je, že schizofrenní diagnóza ovlivňuje vjem emocí kvůli obecně kognitivním deficitům, jako jsou zhoršená paměť nebo roztržitá pozornost, a ne kvůli specifickým deficitům.

K závěru však lze mít alespoň dvě výhrady, z čehož jednu nabízí sami autoři. Metody studie bohužel měly své nedostatky. Snad nejvážnějším důsledkem bylo, že analýza vlivu typu, libosti, nebo budivosti užitých emocí nemohla být provedena.

Druhá z výhrad je v kontextu Psychohudby naléhavější. Zmiňme, že stimuly byly vybrány tak, aby přímo vyjadřovaly nebo alespoň konotovaly společenské emoce. Například sinusové vlny tak byly počítačově vygenerovány na bázi základních nahrávek lidské prosódie. Vzhledem k cílům studie však společenské emoce nebyly nejvhodnější volbou. Za hlavní specifický deficit, který by mohl mít za následek oploštělé vnímání emocí u schizofrenie, se totiž považuje právě ten společenský. Vskutku, stimuly nejméně závislé na společenských emocích – tedy právě ty hudební – byly hodnoceny s relativní přesností u obou skupin. Bohužel, publikovaná data neumožňují bližší analýzu.

Buď první!

Leave a Reply

Your email address will not be published.